Consiliul Local din comuna Vadu Pașii, convocat în ședință ordinară, pe 29 septembrie

Consiliul Local al comunei Vadu Pașii este conovocat in sedință ordinară, pe 29 septembrie 2023, de la ora 16.

Pe ordinea de zi a ședinței se află 5 proiecte de hotarâri, după cum urmează:

ROMÂNIA

COMUNA VADU PAŞII
JUDEȚUL BUZĂU
Tel: 0238/788109, Fax: 0238/788419
E-mail: primaria.vadupasii@yahoo.com,
Web: www.comunavadupasii.ro

CONVOCARE
Domnul/doamna
CONSILIER LOCAL

Prin prezenta vă informăm că prin Dispoziția Primarului comunei Vadu Paşii a fost convocat Consiliul local al comunei Vadu Pasii in sedinta ordinara in data 29.09.2023, ora 16.00, având
următoarea ordine de zi:

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 72 pentru revocarea HCL Vadu Pasii nr. 51/30.06.2023 Privind aprobarea concesionării suprafeței de teren de 40.000 mp situată în extravilanul satului
Scurtesti tarlaua 89, parcela 1034 nr. Cad 24007 comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău
PROIECT DE HOTARARE NR. 73 privind rectificare bugetului local al comunei Vadu Paşii pe anul 2023 si a listei de investitii
PROIECT DE HOTARAREA NR. 74 privind declararea unor bunuri ca bunuri de uz si de interes public local

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 Privind actualizarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniul privat al Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS) şi UAT VADU PAŞII, județul Buzău, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Proiectul de hotarari va fi inaintat pentru avizare comisiei de specialitate dupa cum urmeaza:
– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ – PH nr. 73-76
– Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor – ph. nr. 72
– Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement – PH NR
În conformitate cu prevederile OUG NR. 57/2019 vă convocăm să participați la lucrările sedinței ordinara a Consiliului local, ce va avea loc la sediul Primariei Vadu Pasii, str. Principala, nr.
26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, judetul Buzau.

Materialele ce vor fi prezentate şi discutate în şedinţa ordinara din data de 29.09.2023 va sunt inaintate in format copie xerox, anexa la prezenta si publicate pe site-ul primariei comunei Vadu Pasii.
SECRETAR,
OANA TUDORIE

 

Urmărește-ne pe Google News