Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în ședință extraordinară, pe 3 noiembrie

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă extraordinară, vineri 3 noiembrie 2023, de la ora 10.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art.139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă, de îndată, Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru VINERI, 03 noiembrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 239/02.11.2023 referitor la aprobarea achiziției publice de servicii juridice de asistență și de reprezentare a UAT Municipiul Buzău pentru litigiul ce urmează a fi deschis în contradictoriu cu Societatea Comercială RER SUD SA Buzău, în scopul obligării acesteia pe cale judecătorească la plata cu titlu de compensație a sumei de 2.855.000 lei, ce urmează a fi actualizată cu rata inflației;

2.- Proiect de hotărâre nr. 240/02.11.2023 privind desființarea a două posturi de consilier personal al primarului – consilier gradul I A din cadrul Compartimentului Cabinet Primar;

3.- Proiect de hotărâre nr. 241/02.11.2023 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2023 la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 02.11.2023
Nr. 487
Ex. unic