Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință extraordinară, pe 18 mai

#image_title

 

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, pe 18 mai 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 172
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară de îndată în data de
18 MAI 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 18 mai 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 112/16.05.2023,

Pentru aprobarea documentației tehnico – economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău” – formă finală.

Art.2. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 18 mai 2023 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 16 MAI 2023

PREŞEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ