Rampă pentru deșeurile provenite din construcții și demolări, înființată la Vernești. Bateriile uzate, DEE-urile și alte resturi voluminoase vor fi colectate separat

Consiliul Local al comunei Vernesti, judetul Buzău, a hotărât în şedinţa ordinară din data de 15.09.2022, inființarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor inerte rezultate din construcții și demolări dar și atribuirea unui spațiu pentru colectarea separată a deșeurilor.

Astfel, deșeurile rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza comunei Vernesti, judetul Buzău, vor fi utilizate ca material de umplutură sau rambleiere la ravene, făgașe şi torenţi precum și pentru reabilitarea și consolidarea drumurilor din comună.

Tot în cadrul ședinței ordinare s-a stabilit și atribuirea unui spațiu necesar colectării separate a deșeurilor de lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile, colectate de la locuitorii comunei Vernesti.

R O M A N I A
JUDETUL BUZAU
COMUNA VERNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Nr.68 din 15.09.2022.
privind aprobarea inființării unei rampe pentru depozitarea deșeurilor inerte rezultate din construcții și demolări, pe raza UAT Vernesti, județul Buzău

Consiliul local al comunei Vernesti, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr.6139 din 14.09.2022 al primarului comunei Vernesti, jud Buzau.
-raportul nr.6138 din 14.09.2022 al .compartimentului juridic din cadrul UAT Vernesti.
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
-Anexa nr. 81 la H.G. nr. 1348/2001 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vernesti, cu modificările și completările ulterioare;
-HCL nr. 59 din 18.08.2022 privind aprobarea Planului de Măsuri Multianuale de Gestionare a Deșeurilor serviciului ‘’CLVernesti-serviciul de salubrizare’’, cod fiscal 42486659, serviciu public, aflat sub autoritatea CLVernesti, care cuprinde stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile,desuri provenite din demolari, etc.
– HCL Vernesti nr.26 din 30.04.2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL VERNESTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat,
cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Vernesti, judeţul Buzău.
– HCL Vernesti nr.22 din 30.03.2021 privind stabilirea unor masuri pentru functionarea serviciul public ’’Consiliul local Vernesti-serviciul de salubrizare’’ si pentru aprobarea tarifelor distincte prevazute de OUG nr.74/2018, actualizata.
– HCL Vernesti nr.17 din 10.02.2022 privind stabilirea unor masuri si tarife pentru gestionarea eficienta a serviciului public ,,CLVernesti-serviciul de salubrizare’’
– Licenta nr.5203 din 30.12.2020-Clasa 3, emisa de Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei-ANRSCUP.
– prevederile art. 17 alin.7, art.60 alin.(1) pct.A lit.g) si alin.(2), pct. 14 şi pct. 26 ale anexei nr.1 din O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
– prevederile prevederile art.3 alin.(2) lit.f), art.4 lit.c), art.8 alin.(3), art.11 alin.(1), din Ordonanţa nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
– prevederile pct.2 din Sectiunea 2 din Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României- Anexa 3, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile art. 129 alin.(7), lit. i) și lit. n), art.136 alin.1 si art.200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin. (1) lit. ,,a.. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.(1)-Se aprobă inființarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor inerte rezultate din construcții și demolări, situată în comuna Vernesti, județul Buzău, conform planului de amplasament-anexa nr.1.
(2).Terenul prevăzut la alin. (1), în suprafață de …………………….. mp., face parte din domeniul public al comunei Vernesti, jud. Buzau, este situat în extravilanul/intravilanul comunei Vernesti, judetul Buzau, categoria de folosință –……………CF./Nr. cadastral …………

Art.2 (1) Deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate temporar sunt: beton, fracții separate de beton, pământ și pietre, resturi de balast, sticlă, cărămizi, ţigle și materiale ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase.

(2) Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza comunei Vernesti, judetul Buzau, vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe şi torenţi (forme de eroziune de suprafață), reabilitare, consolidare a drumurilor din comună.

Art. 3 Se interzice stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurator, precum și depozitarea acestora în zona de protecție a cursurilor de apă.

Art.4.Pe data adoptării prezentei hotararii, se modifica si se completeaza corespunzator Planul de Măsuri Multianuale de Gestionare a Deșeurilor serviciului ‘’CLVernesti-serviciul de salubrizare’’, cod fiscal 42486659, serviciu public, aflat sub autoritatea CLVernesti, care cuprinde stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor.

Art.5.-Primarul comuneiVernesti, jud. Buzau, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica Institutiei Prefectului judetul Buzau, persoanelor fizice sau juridice, autoritatilor și instituțiilor interesate.

Presedinte de sedinta,
Consilier local, Gomoescu Romulus

Vernesti, Contrasemneaza pentru legalitate,
Data: 15.09.2022 Secretar general, Stoicescu Nicolae

R O M A N I A
JUDETUL BUZAU
COMUNA VERNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Nr.70 din 15.09.2022
privind stabilirea spațiului necesar colectării separate a deșeurilor de lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori
şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile, colectate de la locuitorii
comunei Vernesti, județul Buzău

Consiliul local al comunei Vernesti, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr6151 din 14.09.2022 al primarului comunei Vernesti, jud Buzau.
-raportul nr6150 din 14.09.2022 al compartimentului juridic din cadrul UAT Vernesti.
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
-Anexa nr. 81 la H.G. nr. 1348/2001 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vernesti, cu modificările și completările ulterioare;
-HCL nr. 59 din 18.08.2022 privind aprobarea Planului de Măsuri Multianuale de Gestionare a Deșeurilor serviciului ‘’CLVernesti-serviciul de salubrizare’’, cod fiscal 42486659, serviciu public, aflat sub autoritatea CLVernesti, care cuprinde stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile,desuri provenite din demolari, etc.
– HCL Vernesti nr.26 din 30.04.2020 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL VERNESTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat,
cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Vernesti, judeţul Buzău.
– HCL Vernesti nr.22 din 30.03.2021 privind stabilirea unor masuri pentru functionarea serviciul public ’’Consiliul local Vernesti-serviciul de salubrizare’’ si pentru aprobarea tarifelor distincte prevazute de OUG nr.74/2018, actualizata.
– HCL Vernesti nr.17 din 10.02.2022 privind stabilirea unor masuri si tarife pentru gestionarea eficienta a serviciului public ,,CLVernesti-serviciul de salubrizare’’
– Licenta nr.5203 din 30.12.2020-Clasa 3, emisa de Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei-ANRSCUP.
– prevederile art. 60 alin.1 pct.A lit.d şi lit.h) si alin.(2) din O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
– prevederile art.10 alin.(2) lit.c) din OUG 5/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
– prevederile art. 129 alin.(7), lit. i) și lit. n), art.136 alin.1, art.200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin. (1) lit. ,,a.. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.(1)-Se stabilește spațiul necesar colectării separate a deșeurilor de lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobile, colectate de la locuitorii comunei Vernesti, județul Buzău, pe terenul aferent ……………………………………..conform planului de amplasament –anexa nr.1, situat în sat ……………………, comuna Vernesti, județul Buzău.

(2).Persoanele fizice și juridice de pe raza UAT Vernesti, județul Buzău, pot depozita, prin efort propriu, fără plată, deșeurile menționate la alin. (1), la locația stabilită potrivit acestui alineat.

(3).Terenul prevăzut la alin. (1), în suprafață de ………………… mp., face parte din domeniul public al comunei și este situat în intravilanul/extravilanul comunei Vernesti, jud. Buzau.

Art. 2.(1)-Faptele care constituie contravenții potrivit art. art. 62, alin. (1), lit. a), lit.b), lit. c) și lit.d) din a O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor se sancționează cu amenzile prevăzute în cuprinsul acestui alineat.
(2). Faptele care constituie contravenții potrivit art. 2 alin.(7) din Legea nr. 181/2020 se sancționează cu amenzile prevăzute la art. 13, lit. (a) din același act normativ.
(3). Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către persoanele din cadrul compartimentelor de specialitate ale primarului comunei , împuternicite în acest sens de primar.

Art.3.Pe data adoptării prezentei hotararii, se modifica si se completeaza corespunzator Planul de Măsuri Multianuale de Gestionare a Deșeurilor serviciului ‘’CLVernesti-serviciul de salubrizare’’, cod fiscal 42486659, serviciu public, aflat sub autoritatea CLVernesti, care cuprinde stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor din lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, etc.

Art.4.-Primarul comunei Vernesti, jud. Buzau, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica Institutiei Prefectului judetul Buzau, persoanelor fizice sau juridice, autoritatilor și instituțiilor interesate.

Presedinte de sedinta,
Consilier local, Gomoescu Romulus

Vernesti, Contrasemneaza pentru legalitate,
Data: 15.09.2022 Secretar general, Stoicescu Nicolae

Urmărește-ne pe Google News