Hotărâri cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a CLM Buzău din 28 decembrie 2022

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 DECEMBRIE 2022 au fost adoptate
următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea nr. 291/28.12.2022 privind completarea și modificarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău, aprobat prin HCLM Buzău nr. 112/29.06.2022.
– Hotărârea nr. 292/28.12.2022 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflației de 5,1%.
– Hotărârea nr. 293/28.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului de bugetare participativă la Municipiul Buzău și a Regulamentului privind modul de derulare a procesului de bugetare participativă.
– Hotărârea nr. 295/28.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr. 296/28.12.2022 privind modificarea Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr. 297/28.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale din Municipiul Buzău.
– Hotărârea nr. 298/28.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
– Hotărârea nr. 301/28.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare.
– Hotărârea nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic
10.01.2023