Consiliul Local din Pogoanele, convocat luni 30 octombrie, în ședință ordinară

Primarul Orașului Pogoanele, judetul Buzău, dispune în temeiul  art. 39 alin. 1,3 și 5 și a art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocarea în ședință ordinară  a Consiliului Local al Orașului Pogoanele pentru data de 30 octombrie 2017 de la ora 12.00. Dezbaterile vor avea loc in sala de ședințe a Primăriei Orașului Pogoanele.

Pe ordinea de zi a întâlnirii se află 3 de proiecte de hotărâri care vor fi dezbătute conform programului oficial după cum urmează:

 

R O M A N I A

JUDETUL  BUZAU

ORAS  POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I T I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara

pentru data de 30 octombrie 2017, orele 12.00

      Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau ;

Avand in vedere :

  • Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

      In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

 D I S P U N E

  Art.1. Se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 30 octombrie 2017, orele 12.00 . Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele.

 Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea : 

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2017.

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului

general al investitiei : “Terenuri multifunctionale de sport, in orasul Pogoanele”.

  1. Probleme curente si diverse .

 Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si

institutiilor interesate .

                                                       

                                                             Primar,

                                                Ing. Dumitrascu Florin                                         Avizat Secretar,

                                                                                                                   Jr. Cotruta Valentino Adrian    Nr. 859 / 24.10.2017