Consiliul Local din Cislău se întrunește în ședință ordinară, pe 3 august. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

Consiliul Local din Cislău se întrunește în ședință ordinară, pe data de 3 August 2023, de la ora 12. Trei proiecte de hotărâre au fost înscrise pe ordinea de zi a ședinței și vor fi supuse la vot pentru aprobare.

Este vorba de proiectul privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”, de cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiți ” Rebilitare, Modernizare, și Echipare Școală Gimnazială Scărișoara” și cel privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare conform O.U.G nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajutarea prețurilor și a valorilor devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificată și completată, aferentă obiectivului de investiții ” Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școală Gimnazială Cislău „, după cum urmează:

PROIECT NR. 41/02.08.2023
ROMĂNIA
JUDETUL BUZĂU COMUNA CISLĂU CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU, JUDETUL BUZAU,
Având în vedere:
– adresa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 84013 din 18.07.2022;
– referatul de aprobare inregistrat la nr. 5099/2023 in conformitate cu prevederile
art.136, alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– raportul de specialitate nr.5101/2023;
– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate la
nr. /2023;
– prevederile OUG 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică / contractelor sectoriale /
contractelor de concesiune /acordurilor-cadru;;
– prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de
investitii Anghel Saligny ;
– preceerile Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d si e si art.140 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati aferenți obiectivului de investitii ”Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”, potrivit Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2.Se aproba Devizul General actualizat al obiectivului de investitii ”Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”, potrivit Anexei 2 la prezenta hotarare.

Art.3. Se desemnează Viceprimarul cu atributii de Primar al comunei Cislău pentru a duce la indeplinire de prevederile prezentei Hotărâri.

Art.4.Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.

INITIAT, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. PRIMAR SECRETAR GENERAL AL UAT, VICEPRIMAR
Ioan MARIN Dorina DIACONU

PRIMĂRIA COMUNEI CISLĂU JUDETUL BUZAU
PRIMAR
Nr. 5099/02.08.2023

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general pentru obiectivul de investitii „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”

STIMATI CONSILIERI,
Având în vedere :
– prevederile art.129 alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare;
– prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea
Programului National de Investitii ”Anghel Saligny”;
– prevederile art.9. alin. 1, lit.e din Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea Programului
National de Investitii „Anghel Saligny” pentru categoriile de investitii prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) –d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2021:
,,1) După aprobarea listei prevăzute la art. 7, în vederea încheierii contractelor de finanțare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente:
…………………………..
e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat”.
– Motivat de adresa M.D.L.P.A nr. 84013/18.07.2022 prin care UAT Comuna
Cislău a fost notificată cu privire la aprobarea finantării obiectivului de investitii
„Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”
Supun discutiei si aprobării Consiliului local Luciu Studiul de fezabilitate, respectiv Anexa nr. 1 la prezentul referat, Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”, respectiv Anexele nr. 2.1 si 2.2 – la care fac urmatoarea precizare,
– valoarea totală a obiectivului de investiții: 11.916.282,22 lei , din care:
– sumele de la bugetul de stat: 11.622.273,53 lei
– sumele de la bugetul local: 294.008,69 lei.
p. PRIMAR,
VICEPRIMAR
Ioan MARIN

PRIMĂRIA COMUNEI CISLĂU JUDEȚUL BUZĂU
COMPARTIMENTUL AGRICOL,CADASTRU, URBANISM, ANEMAJAREA TERITORIULUI
Nr.5101/02.08.2023

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat aferent obiectivului de investitii „ Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”

Având în vedere :
-referatul de aprobare al viceprimarului comunei Cislău, înregistrat cu nr. 5099/02.08.2023 prin care se propune dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Cislău proiectul de hotărâre privind Indicatorilor tehnico-economici actualizati si aDevizului general actualizati pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău”,
-prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit. b, coroborat cu prevederile art. 129 alin. 4 lit. d si f, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
,,În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
……………………………
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
……………………………
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală,,;
– prevederile art.9. alin. 1, lit.e din Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.95/2021 privind aprobarea ”Programului National de Investitii Anghel Saligny, pentru categoriile de investitii prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) –d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.95/2021:
,,1) După aprobarea listei prevăzute la art. 7, în vederea încheierii contractelor de finanțare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente:

….e) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat”.
Tinand seama de faptul că:
Anexele nr.1 si 2, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre sunt atasate si supuse discutiei si aprobării consiliului local,
Am inițiat proiectul de hotărâre inițiat privind aprobarea Deivzului General, a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cislău, județul Buzău” în cadrul Programului National de Investitii ”Anghel Saligny” și propun analiza și adoptarea acestuia în forma propusă.

REFERENT,

Petroșel MIHAI

PROIECT NR.39/27.07.2023
ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU COMUNA CISLĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare conform O.U.G. nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorilor devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificată și completată, aferentă obiectivului de investiții <Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau= – SMIS 124951
în cadrul contractului de execuție lucrări nr. 2881/01.07.2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU, JUDEŢUL BUZĂU ;
Având în vedere :
– referatul de aprobare al viceprimarului înregistrată la nr.4670/2023;
– raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 4938/2023;
– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate la nr. /2021;
-Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documenției tehnico-economice pentru obiectivul de investiții <Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău= nr. 20/30.05.2018;
-Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice cu completările și modificările ulterioare pentru obiectivul de investiții <Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Scoala Gimnaziala Cislau= nr. 19/15.06.2020;
-Hotărârea privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente nr. 20/15.06.2020;
-Contract de finanțare nr. 6055/24.09.2020 pentru proiectul <Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău= – SMIS 123951;
-Nota de prelungire perioada de implementare nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 6055/24.09.2020 pentru proiectul <Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău= – SMIS 123951;
-Contract de execuție de lucrări nr. 2881/01.07.2021;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulteiroare;
-Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
-O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul

investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
-O.U.G. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
-Metodologiei privind ajustarea preturilor si valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform O.U.G. nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1586/10 august 2022;
-Notificarea executantului de ajustare a restului de executat aferent contractului de executie lucrari nr. 2881/01.07.2021 înregistrată sub nr. 3186/30.05.2022 și restul documentelor justificative înregistrate cu nr.4826/29.08.2022;
-Actul Adițional nr. 3 la contractul de execuție lucrări nr. 2881/01.07.2021
încheiat în data de 23.06.2022;
-Actul Adițional nr. 4 la contractul de execuție lucrări nr. 4885/31.08.2022;
-Nota justificativă nr. 4848/30.08.2022;
In temeiul art. 129, alin (2), lit b), alin (4), lit a), art. 139, alin. (3), lit a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂREȘTE
Art.1.Se aprobă suplimentarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de executie de lucrari nr. 2881/01.07.2021 aferentă proiectului
<Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău= – SMIS 124951.
Art.2. Valoarea suplimentarii rezervei de implementare este de 308.835,61 lei fara TVA, respectiv 367.514,38 lei cu TVA reprezentând un procent de 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022, conform Anexei – <Centralizator privind constituirea rezervei de implementare la contractual de achizitie, conform OUG nr. 64/2022=, care face parte integranta din prezenta hotarare, din care:
− Valorea eligibila – 308.835,61 lei fara TVA, respectiv 367.514,38 lei cu TVA
− Valoarea neeligibila – 0 lei
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către viceprimarul comunei prin biroul de contabilitate şi comunicată persoanelor şi autoritaţilor interesate de către secretarul general al comunei Cislău.

INITIAT, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. PRIMAR SECRETAR GENERAL AL UAT, VICEPRIMAR
Ioan MARIN Dorina DIACONU

PROIECT NR.38/27.07.2023

ROMÂNIA JUDETUL BUZAU COMUNA CISLĂU CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I-II anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU, JUDEŢUL BUZĂU ;
Având în vedere :
– referatul de aprobare al viceprimarului înregistrată la nr.4607/2023;
– raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 4937/2023;
– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate la nr. /2021;
– prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare;
– prevederile art. 129, alin. (2), lit. =b= coroborate cu alin. (4), lit. <a= din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile
ulterioare,
În temeiul art. 139, alin. (3), lit. =a= din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare,

 

H O T A R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cislău pe trimestrul I-II anul 2023, pe cele două secțiuni după cum urmează :
– partea de venituri pe trim I, s-a încasat suma de 4.082.998 lei din care venituri
funcționare 1.729.235 lei și venituri dezvoltare 2.353.763 lei, fata de un program de
10.385.000 lei ;
– partea de venituri pe trim II, s-a încasat suma de 5.863.597 lei din care venituri functionare 3.158.518 lei și venituri dezvoltare 2.706.079 lei, fata de un program de
13.84.00 lei ;
– partea de cheltuieli pe trim.I s-a utilizat suma de 3.950.016 lei din care cheltuieli de functionare 1.601.014 lei și cheltuieli dezvoltare 2.349.002 lei, fata de un program de 10.385.000 lei ;
– partea de cheltuieli pe trim.II s-a utilizat suma de 5.841.085 lei din care cheltuieli de functionare 3.136.436 lei și cheltuieli dezvoltare 2.704.649 lei, fata de un program de 13.084.000 lei .

Trim I Trim II
Încasări – 4.082.998 lei Încasări – 5.863.597 lei Plăți -9.950.016 lei Plăți – 5.841.085 lei Excedent – 132.982lei Excedent – 22.512 lei

Art.2. Detalierea veniturilor si cheltuielilor pe capitole și articolela încheierea contului de execuție al bugetului local pentru trimestul I-II este prevazut in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către viceprimarul comunei prin biroul de contabilitate şi comunicată persoanelor şi autoritaţilor interesate de către secretarul general al comunei Cislău.

INITIAT, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. PRIMAR SECRETAR GENERAL AL UAT,

VICEPRIMAR
Ioan MARIN Dorina DIACONU

 

 

 

 

Urmărește-ne pe Google News