Consiliul Local al Municipiului Buzău se întrunește în ședință extraordinară, marți 11 octombrie, de la ora 15.30

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru marți, 11.10.2022, ora 15:30.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4) art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru marți, 11.10.2022, ora 15:30, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiect de hotărâre nr. 216/11.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 11.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

2.- proiect de hotărâre nr. 217/11.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ”;

3.- proiect de hotărâre nr. 218/11.10.2022 pentru aprobarea rectificării 2 a Anexei nr. 4 – “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare “ la Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 27.07.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022, rectificat, al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău.

Art. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art. 3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro
Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin TOMA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard PISTOL

Buzău, 11.10.2022
Nr. 626
Ex. nr. 1/2

Urmărește-ne pe Google News