Consilierii Locali din Vernești, convocați în ședință ordinară, pe 29 decembrie

Consiliul Local din Verneşti este convocat în şedinţă ordinară pe data de 29.12.2022, de la ora 15,30.

Dezbaterile vor avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local Vernesti din incinta Caminului Cultural Verneşti, cu următoarea ordine de zi:

D I S P O Z I Ţ I E
Nr 474 .din 22.12.2022

Privind convocarea Consiliului Local Verneşti în şedinţă ordinară în data de 29.12.2022 la orele 15,30 desfasurata la sediul Caminului Cultural Verneşti.

Primarul comunei Verneşti, judeţul Buzău;
Avand în vedere:
– prevederile art.133 alin.1,art.134 alin.1 lit a, alin.2 alin.3 lit a, alin.5, alin.7 şi art.135, art,136, art,138 alin.15, precum si a art.157, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
– adresa-convocator a primarului comunei Vernesti, inregistrata cu nr. …din 22.12.2022, cu privire la convocarea Consiliului Local Verneşti în şedinţă ordinară în data de 29.12.2022, coroborat cu proiectul ordinii de zi nr. .. din 2212.2022, redactat de secretarul general al UAT comuna Vernesti, judetul Buzau.
– raport nr. ..din 22. 12.2022 al compartimentului juridic al UAT.Vernesti privind necesitatea convocarii Consiliului Local Verneşti în şedinţă ordinară pentru luna decembrie 2022;
În temeiul art.196 alin.1 lit.b, art.197 alin.1, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

D I S P U N E

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local Verneşti în şedinţă ordinară în data de 29.12.2022, orele 15,30, in sala de sedinte a CLVernesti din incinta Caminului Cultural Verneşti, cu următoarea ordine de zi:

1.- Proiect al ordinii de zi redactat de secretarul general al UAT comuna Vernesti, jud. Buzau si anexat la la convocarea Consiliului Local Verneşti în şedinţă ordinară în data de 29.12.2022.
2.-Citirea şi aprobarea procesului-verbal din şedinţa anterioară a Consiliului Local Verneşti-prezintă: secretar general al UAT comuna Vernesti, jud. Buzau;
3.- Proiect de hotarareprivind rectificarea bugetului local al comunei Vernesti, judetul Buzau- initiator primar Nastase Daniel;
4.- Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.88 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea asocierii cu Aociatia Clubul Sportiv Star Buzau in vederea realizarii in comun a unor proiecte de interes local privind sportul si tineretul local.-initiator primar Nastase Daniel;

-Informări/rapoarte, modificari/completari ordine de zi completată în condiţiile prevederilor art. 135 aliniaturile.2,3,7,8 si art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare.
Art.2. De comunicarea prezentei Institutiei Prefectului judetului Buzau, persoanelor si institutiilor interesate raspunde personalul din aparatul de specialitate al primarului din cadrul compartimentului juridic-registratura, impreuna cu secretarul general al UAT comunaVernesti, judetul Buzau.

PRIMAR,
PRIMAR NASTASE DANIEL

Vernesti, Contrasemneaza pentru legalitate ,
Data:22.decembrie .2022. Secretar general al UAT comuna Vernesti
Stoicescu Nicolae

Urmărește-ne pe Google News