Consilierii Locali din Vadu Pașii, convocați în ședință extraordinară, pe 22 decembrie

Aleșii locali ai comunei Vadu Paşii din judeţul Buzău, sunt convocați să participe la o şedinţă extraordinară programată pentru 22.12.2022, de la ora 16.30.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consiliului local din Vadu Paşii, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii,judetul Buzău.

Ședința se va desfășura după uemătoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI VADU PAŞII

PRIMAR,

DISPOZIŢIE nr. 409/20.12.2022
privind convocarea Consiliului local al comunei Vadu Paşii în şedinţa extraordinara in luna
decembrie 2022

Primarul comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău;
Având în vedere prevederile art. 133, alin.2, lit. a), 134 alin. 1, lit. a) din OUG NR.
57/2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N E :
Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinara pe luna decembrie 2022, în ziua de 22.12.2022 ORA 16.30 la sediul Consiliului local din Vadu Paşii, din strada Principala, nr. 26, sat Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii,judetul Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 113 privind rectificare bugetului local al comunei
Vadu Paşii pe anul 2022 si a listei de investitii
Art. 2. Proiectele de hotarari vor fi inaintate pentru avizare comisiilor de specialitate
dupa cum urmeaza:
– Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ – PH nr. 113
– Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,
a drepturilor cetăţenilor –
– Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement –
Art. 3. Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari conform art.
134, alin. 5, lit. f) din OUG nr. 57/2019.
Art. 4. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică
prevederile prezentei şi o va înainta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău.

PRIMAR,
FIRON GHEORGHE

Contrasemnează,
SECRETAR,
TUDORIE FLORENTINA OANA
VADU PAŞII
20.12.2022

Urmărește-ne pe Google News