Consilierii Locali din Puiești, convocați în ședință ordinară

Consiliul Local al comunei Puieşti, judeţul Buzău este convocat în
şedinţă ordinară în data de 24 noiembrie 2022.

Dezbaterile vor avea loc de la ora 08.00 la sediul Primăriei comunei Puiești, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi:

D I S P O Z I Ţ I A NR.260

Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 24.11.2022

Primarul comunei Puieşti, judeţul Buzău

Având în vedere:
-prevederile art. 133, alin. (1) , art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) lit.”a”, alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

D I S P U N E :
Art.1 (1) Consiliul Local al comunei Puieşti, judeţul Buzău se convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 24.11.2022 , ora 08.00 cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate între localitățile comunei Puiești , județul Buzău și tariful de transport persoane -inițiator primar: Rodica Bârlă

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului-inițiator primar: Rodica Bârlă
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE
COLABORARE între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UAT Comuna Puiești, județul Buzău-inițiator primar: Rodica Bârlă
4.Diverse.
(2) Şedinţa va avea loc la sediul Primăriei comunei Puiești, sala de ședințe cu participare fizică a consilierilor locali iar în cazul celor care nu se pot efectiv prezenta, cu utilizarea aplicației WhatsApp.
Art.2 Materialele se comunică consilierilor locali în format scris și se afișează pe site-ul autorității publice locale.
Art.3 Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 24.11.2022 se transmit spre avizare, comisiilor de specialitate.
Art.4 Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi
Art.5 Viceprimarul şi secretarul general al comunei vor lua toate măsurile pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei Consiliului local şi pregătirea sălii unde va avea loc şedinţa Consiliului Local.

Puieşti: 17.11.2022
Primar,
Rodica BÂRLĂ