C.L.M. Buzău, convocat pentru marți 30 iulie 2019, în ședință ordinară

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”;
2.- proiectul de hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism, în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019;
3.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019;
5.- proiectul de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%;
6.- proiectul de hotărâre PRIVIND COMPLETAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”;
7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
8.- proiectul de hotărâre privind actualizarea actului constitutiv al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
10.- proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
11.- proiectul de hotărâre pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice;
13.- proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău către Societatea Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
14.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi funcţionale, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;
15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică furnizată de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău consumatorilor racordaţi la sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
16.- proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, modificat şi completat;
17.- proiectul de hotărâre privind extinderea locuinţei sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
18.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442 din municipiul Buzău, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
19.- proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în anexa la H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin eliminarea din coloana ” Denumire bloc ” a cuvântului ” Bloc ” ce apare la nr. crt. 7;
20.- proiectul de hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;
21.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din Bulevardul “Nicolae Bălcescu”, delimitat de intersecția străzilor George Emil Palade și Constantin Garoflid cu Bulevardul Unirii în Strada “Arhitect Petre Antonescu” din municipiul Buzău și arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective pe această stradă, cât și atribuirea de numere administrative (poștale);
22.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău (str. Panait Moșoiu în str. General Traian Moșoiu, str. Progresului în str. Constantin C. Arion, str. Proiectată în str. Gheorghe Ghe. Costa Foru, str. Telegescu în str. Erou Vasile Chilian, str. Rion Ionescu Raicu în str. General Gheorghe D. Marinescu, str. Proletarilor în str. Academician Mihail Bălănescu);
23.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Sfântul Sava Gotul ” în strada „ 12 aprilie 372” din municipiul Buzău;
24.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii “Viceamiral Ion Murgescu“ în “Amiral Ion Murgescu“;
25.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău („Aleea Parâng” în „Strada Pictor Adina-Paula Moscu”, „Străzii Șantierului ”, delimitat de un alt tronson al aceleași străzi și strada Depoului în „Strada Diplomat Vespasian V. Pella”, „Fundătura Școalei” în „Aleea Constantin C. Sărățeanu”, „Strada Tunel” în „Strada Constantin Giurescu”, „Fundătura Viilor” în „Aleea Emil P. Teodoru”, „Aleea Chiristigii” în „ Aleea Radu cel Mare”);
26.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi,
cât şi atribuirea de numere administrative;
27.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău (Străzii „Saturn Linie” în Strada „General Traian Epure”, Aleii „Sculpturii” în Aleea „General Ion Jitianu”, Străzii „Vasile Caloian” în Strada „General Constantin C. Găvănescul”, tronson al Străzii „Veteranilor”, delimitat de strada Bazalt și numerele cadastrale 1808/1, respectiv 1808/2 în Strada „General Ion Glogojanu”, Străzii „Ion Păun Pincio” în Strada „Mareșal Constantin Prezan”, Bulevardului “Mareșal Averescu“ în Bulevardul “Mareșal Alexandru Averescu“);
28.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Strada „16 Februarie” în Strada „General Nicolae Ciupercă”, Intrarea „Bazalt” în Strada „General Constantin Constantinescu-Claps”, Aleea „Grădinelor” în Aleea „General Ion Dumitrache”);
29.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (tronsonului din Strada „Dorobanți”, cuprins între Strada Sporturilor si Strada Alexandru Marghiloman, în Strada „Vlad Vintilă-Vodă”, Strada „Muncii” în Strada „Dan al II-lea”, Strada „Mică” în Strada „Grigore Constantinescu-Monteoru”);
30.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Strada „Gogu Vicatos” în Strada „Gheorghe Milu”, Strada „Oilor” în Strada „Nae Stănescu”, Strada „Ciucurete Petrescu” în Strada “Nicolae Ciucurette-Rusu”);
31.- proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 5 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;
32.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a doamnei Manolache Mihaela – Valentina;
33.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Dima Petre şi Dima Stela;
34.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Iancu Georgian şi Iancu Mariana – Daniela;
35.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Stan Doru – Gabriel şi Stan Livia – Emilia;
36.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unor terenuri situate în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, a Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău;
37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău;
38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Soroca (fostă strada Colonel Ion Buzoianu) nr. 21;
39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău;
40.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării prin exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău a terenului indiviz în suprafaţă de 858,00 m.p. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”;
41.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind transmiterea în folosinţă gratuită către Cruce Roşie din România – Filiala Buzău a unui imobil situat în municipiul Buzău, str. Republicii, nr. 18;
42.- proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Universității București, asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni;
43.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 35 -Tribunal;
44.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei, nr. 5;
45.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 34, cartier Orizont;
46.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide, nr. 5, respectiv strada Ștefan Popescu, nr. 1, nr. 6, nr. 8, nr. 20, nr. 43, nr. 45, nr. 47, nr. 49, nr. 51, nr. 53, nr. 54 și nr. 55, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;
47.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 100, cartier Orizont;
48.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 5, cartier Orizont;
49.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 10, cartier Orizont;
50.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii, nr. 40, aferent construcţiei proprietatea soţilor Neagu Viorel-Cristinel şi Neagu Geanina;
51.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei, nr. 401bis;
52.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii, nr. 98bis
53.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;
54.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;
55.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău;
56.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere – Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”;
57.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Alexandru Vlahuţă, nr. 16;
58.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, fundătura Uzinei nr. 8;
59.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Înfiinţare structură de suport a noilor afaceri (Construire clădire cu destinaţia structură suport a noilor afaceri)”, str. Victoriei, nr. 20, municipiul Buzău, judeţul Buzău;
60.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire spațiu comercial cu regim de înălțime parter,” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 68794, situat în B-dul. Unirii, nr. 160, din municipiul Buzău, județul Buzău;
61.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu la „Construire clădire cu destinație Stație I.T.P.” amplasată în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 330, judeţul Buzău;
62.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuințe individuale cu regim de înălțime P+1, P+2E, și hală depozitare” intravilan, U.T.R. 29, Tarla 41, Parcela 717, municipiul Buzău, judeţul Buzău;
63.- alte probleme ale activității curente.
Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului municipiului Buzău.
Art. 3.- În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 4.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 5.- Secretarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma