Consilierii Județeni din Buzău, convocați în şedinţă ordinară, pe 28 iulie 2022, de la ora 10

Aleșii județeni sunt convocați să participe la o ședință ordinară a Consiliul Judeţean Buzău, programată pentru data de 28 iulie 2022, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 199
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii iulie 2022

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 28 iulie 2022, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre nr. 162/2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul II 2022 pe cele două secțiuni;

Proiect de hotărâre nr. 163/2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022;

Proiect de hotărâre nr. 164/2022 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 165/2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 166/2022 pentru aprobarea rectificării a II – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 167/2022 pentru aprobarea rectificării a IV – a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 168/2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Țintești a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203D și DJ 204D, situate în intravilanul satelor Maxenu și Țintești, comuna Țintești;

Proiect de hotărâre nr. 169/2022 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul comunei Poșta Câlnău;

Proiect de hotărâre nr. 170/2022 privind aprobarea concesionării terenului aparținând domeniului public al județului Buzău, situat în satul Bentu, comuna Săgeata, județul Buzău, prin licitație publică;

Proiect de hotărâre nr. 171/2022 pentru aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 – formă actualizată II;

Proiect de hotărâre nr. 172/2022 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 121/2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în domeniul public al Județului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 173/2022 pentru stabilirea nivelului unor cheltuieli și a baremului de dotări specifice sistemului de protecție a copilului din unitățile de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, precum și a sumelor aferente drepturi sociale pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special;

Proiect de hotărâre nr. 174/2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 04.08.2022;

Proiect de hotărâre nr. 175/2022 pentru aprobarea documentelor aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 176/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2022 privind aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare a gestiunii pentru anul 2022;

Proiect de hotărâre nr. 177/2022 privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe trasele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru;

Proiect de hotărâre nr. 178/2022 acordarea de premii de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite la examenele naționale de evaluare și Bacalaureat sesiunea 2022.

RAPOARTE, INFORMĂRI

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie -iunie 2022;

Informare privind rezultatul evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău;

Acordarea Diplomei de Excelență domnului Moroșan Cătălin.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-15 și 17 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian-Robert Petre pct. 16;

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
28 iulie 2022 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului –
pct. 1-17;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1-17;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 7-11; 13;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 12-16;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 10,12,13,17.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 

BUZĂU, 18 IULIE 2022

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Urmărește-ne pe Google News