Consilierii Județeni din Buzău, convocați în ședință ordinară, pe 25 august, de la ora 10

Alèșii Judeţeni din Buzău sunt convocați în şedinţă ordinară, pe data de 25 august 2022, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 230
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii august 2022

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 25 AUGUST 2022, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 179/2022 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022;

Proiect de hotărâre nr. 180/2022 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 181/2022 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 182/2022 pentru rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

Proiect de hotărâre nr. 183/2022 privind aprobarea participării în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024;

Proiect de hotărâre nr. 184/2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, zona Pădurea Spătaru de către persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 185/2022 privind aprobarea cofinanțării participării unei delegații sportive a Clubului Sportiv „Ten Club Tenis” Buzău la competiția internațională 18 – 25 septembrie 2022, Chișinău, Republica Moldova;

Proiect de hotărâre nr. 186/2022 pentru aprobarea modificării suprafeței construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, Str. Simila nr. 19 atribuită în folosința gratuită a Instituției Prefectului – Județul Buzău prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 250/2021, republicată;

Proiect de hotărâre nr. 187/2022 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Tisău, prin Consiliul Local Tisău, pentru unele sectoare de drum județean aflate în proprietatea publică a județului Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Izvoru, Grăjdana, Haleș, Pădurenii, Strezeni, Tisău și Valea Sălciilor, aparținătoare comunei Tisău, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 188/2022 pentru aprobarea organizării evaluării finale a managementului la Muzeul județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 189/2022 pentru aprobarea cooperării între Județul Buzău din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova;

Proiect de hotărâre nr. 190/2022 privind stabilirea cadrului general pentru acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi celor cu performanțe în domeniul sportiv și cultural;

Proiect de hotărâre nr. 191/2022 privind acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale;

Proiect de hotărâre nr. 192/2022 privind acordarea unui premiu special sportivei Tatu Alexia Ioana și respectiv antrenorului său;

Proiect de hotărâre nr. 193/2022 aprobarea acordării unui premiu special de excelență domnului Teodor Cârdei, artist fotograf;

Proiect de hotărâre nr. 194/2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Gheorghe Ciobanu;

Proiect de hotărâre nr. 195/2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Ștefan Iovan;

BULETIN informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/20101, pentru anul 2022.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
25 august 2022 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-17;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-17;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-5, 8, 9, 11;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-6, 11;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-5, 7, 10 -17.

Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 18 AUGUST 2022

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Urmărește-ne pe Google News