Consilierii Județeni din Buzău, convocați în ședință ordinară, pe 24 noiembrie

Aleșii Județeni sunt chemați să participe la o ședință extraordinară, a Consiliul Județean Buzău, programata pentru data de 24 noiembrie 2022, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 328
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii noiembrie 2022

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, art. 178 alin.(1), art. 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 24 NOIEMBRIE 2022, ora 10.00.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 258/2022 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022;

2. Proiect de hotărâre nr. 259/2022 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 260/2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 261/2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 262/2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 263/2022 pentru aprobarea rectificării
a VIII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
7. Proiect de hotărâre nr. 264/2022 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Costești, zona Pădurea Spătaru de o persoană fizică;

8. Proiect de hotărâre nr. 265/2022 pentru stabilirea baremelor de dotări specifice, a costurilor medii lunare de întreţinere şi a contribuţiilor lunare de întreținere datorate de persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în centrul de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 266/2022 pentru aprobarea Convenției de asociere cu Fundația „Hope and Homes for Children” România în scopul închiderii Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Handicap Sever nr. 8 Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 267/2022 pentru aprobarea organizării şi derulării de către Consiliul Judeţean Buzău a achiziţiei de servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap;

11. Proiect de hotărâre nr. 268/2022 pentru aprobarea promovării proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență;

12. Proiect de hotărâre nr. 269/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei construcții – anexă la imobilul proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 54 și aflat în folosința gratuită a Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 270/2022 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Brădeanu, prin Consiliul Local Brădeanu, pentru unele sectoare din drumurile județene DJ 203 D și DJ 102 I aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere sistem public de alimentare cu apă și extindere sistem public de canalizare menajeră în satele Brădeanu și Smârdan, comuna Brădeanu, județul Buzău”;

14. Proiect de hotărâre nr. 271/2022 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere (acces) în favoarea UAT – comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local Mărăcineni, pentru un sector din drumul județean DJ 203K aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Potoceni, Căpățânești și Mărăcineni, aparținătoare comunei Mărăcineni, Județul Buzău”;

15. Proiect de hotărâre nr. 272/2022 privind aprobarea organizării procedurii de achiziție publică – negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport, pe grupele de trasee din programul județean de transport rutier de persoane prin curse regulate aferent județului Buzău 2023-2028, urmare a nefinalizării procedurii de licitație publică;

16. Proiect de hotărâre nr. 273/2022 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 274/2022 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 275/2022 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.12.2022;

19. Proiect de hotărâre nr. 276/2022 pentru aprobarea acordării de premii speciale unor tineri sportivi buzoieni la tenis de masă și dans sportiv;

II. Informare privind încheierea de contracte de management pentru perioada 01.12.2022 – 01.12.2027 cu managerii Muzeului Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
24 noiembrie 2022 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-19;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-19;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-6; 12-14; 18;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-6; 15; 18;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-6; 8-11; 16-19.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 17 NOIEMBRIE 2022

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Urmărește-ne pe Google News