Consilierii județeni din Buzău, convocați în ședință ordinară, miercuri 30 iunie

Aleșii județeni sunt convocați la şedinţa ordinară a Consiliului Județean Buzău, programată pentru miercuri 30 iunie 2021, de la ora 10.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, la Sala Dimitrie Filipescu, cu participarea fizică a consilierilor județeni.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 157
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii iunie 2021

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 30 iunie 2021, ora 1000.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu participare fizică a consilierilor județeni.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 111/23.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;

Proiect de hotărâre nr. 112/23.06.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 3;

Proiect de hotărâre nr. 113/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării
a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

Proiect de hotărâre nr. 114/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 115/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării
a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 116/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 117/23.06.2021 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

Proiect de hotărâre nr. 118/23.06.2021 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Județului Buzău și a normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes județean;

Proiect de hotărâre nr. 119/23.06.2021 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 120/23.06.2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL;

Proiect de hotărâre nr. 121/23.06.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe – forma actualizată 4;

Proiect de hotărâre nr. 122/23.06.2021 privind aprobarea colaborării între Consiliului Județean Buzău și Asociația Umanitară a Spitalului Smeeni pentru implementarea proiectului „Ambulanța Socială Smeeni”;

Proiect de hotărâre nr. 123/23.06.2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”;

Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat;

Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2021 pentru aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată;

Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2021 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău în formă actualizată;

Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău;

Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2021.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1- 9; 11-19 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian-Robert Petre pct. 10 ;

Art.4. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.5. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
30 iunie 2021 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului –
pct. 1-19;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 7, 12-19;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 8,9,11,13-15,19;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 8-14,19;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 7,12,17-19.

Art.6. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 23 IUNIE 2021

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ