Consilierii din Orașul Pogoanele, convocați joi 30 iulie, în ședință ordinară

În conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1,3 și 5 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,republicată cu modificările și completările ulterioare, aleșii locali sunt convocați de Primarul Orașului Pogoanele Florin Dumitrașcu, pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Pogoanele, în  data de 30 august 2018, orele 13.00.

În cadrul ședinței ordinare vor fi dezbătute mai multe proiecte de hotărâri după cum urmează:

 

R O M A N I A

JUDETUL  BUZAU

ORAS  POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I T I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara

pentru data de  30 august 2018, orele 13.00

 Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau;

Avand in vedere :

  • Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

      In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

D I S P U N E

       Art.1. Se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 30 august 2018, orele 13.00. Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primarieiorasului Pogoanele .

       Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea : 

  1. Proiect privind atestarea la domeniul public al localitatii a unor drumuri de

exploatare, situate in extravilanul orasului Pogoanele, conform anexei parte integranta a prezentei

  1. Probleme curente si diverse .

Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si

institutiilor interesate .

 

                                                         Primar,

                                            Ing. Dumitrascu Florin                 

                       Avizat Secretar,

                                                              Jr. Cotruta Valentino Adrian

 

Nr. 508 / 24.07.2018