Anunț privind convocarea Consiliului local Pogoanele in ședință ordinară pentru data de 22 martie 2019, orele 11.00

Având in vedere prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convocă in ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 22 martie 2019, orele 11.00.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Pogoanele in adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 28 martie 2019 cu reluare in 29 martie 2019.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor, aflate în domeniul public al
localității, pe care pot fi instalate amenajări provizorii pentru strângerea de semnături pe listele de susținători ai candidaților în perioada premergătoare termenului de depunere a candidaturilor și pentru distribuirea de materiale de propagandă electorală în perioada campaniei electorale.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Actiune privind Serviciile
sociale ale Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Pogoanele pentru anul 2019.
5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier local al d.lui Vlad Tudor.
6. Probleme curente si diverse .
Art.3. Secretarul orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor si
instituțiilor interesate .
Primar,
Ing. Dumitrașcu Florin Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian