Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat organizează o licitație pentru închirierea unui imobil

ANUNŢ ÎNCHIRIERE IMOBIL PRIN LICITAŢIE

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat, cu sediul în Municipiul Râmnicu Sãrat, str. Armoniei, nr.58 bis, judeţul Buzãu, cod fiscal 2406901, Tel/Fax 0238563032, E-mail-adporas@yahoo.com.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea a 3 (trei) spaţii în suprafatã utilã totalã de 26,9 mp, aflate in incinta Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat , cu nr. cadastral 36823 aparţinind domeniului public Municipiul Râmnicu Sãrat, în care isi defãșoarã activitatea « Serviciul specializat pentru Gestionarea câinilor fãrã stãpân », conform HCL nr. 53/27.02.2014.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regasesc  în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

De la sediul instituției prin cerere scrisã si de pe site-ul instituţiei: https://adprmsarat.ro, la secţiunea Anunţuri-Transparenţã.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Secretariatul Administraţia Domeniului Public , str. Armoniei nr.58 bis , Râmnicu Sãrat ,judeţul Buzãu intre orele 10:00-14:00 sau poate fi descãrcatã de pe site-ul instituţiei.:https://adprmsarat.ro, la secţiunea Anunţuri-Transparenţã.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Gratuit.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

08.12.2022  ora 14:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

16.12.2022 ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Administraţia Domeniului PublicRâmnicu Sãrat, str. Armoniei nr.58 bis , Municipiul Râmnicu Sãrat, judeţul Buzãu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

19.12.2022 ora 10.00, sediul Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sãrat,, str. Armoniei nr.58 bis , Municipiul Râmnicu Sãrat,  judeţul Buzãu.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Buzãu, str.Arhitect Petre Antonescu,nr.4, Buzău, Județul  Buzău, cod postal 120187, nr. tel. 0238/717.960,e-mail tr.buzau@just.ro sau fax 0238/717.959.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

24.11.2022.

DIRECTOR ADP Râmnicu Sãrat

  1. GRAMA MARIANA
Urmărește-ne pe Google News