Consilierii locali din Orașul Pogoanele, convocați în ședință ordinară

20

Consiliul local al orașului Pogoanele este convocat în ședință ordinară , pentru data de 30 iunie 2020 de la ora10.00.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară

pentru data de  30 iunie 2020, orele 10.00

 

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

–          Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

–          Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență.

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

       Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 iunie 2020, orele 10.00.

       Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificarea nr. IV.

2.      Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei

d.nei Chivu Florica, domiciliată în Pogoanele, str Griviței nr. 9, județul Buzău.

3.      Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei

d.lui Tudor Viorel, domiciliat în Pogoanele, str A.I.Cuza nr. 7, județul Buzău.

       4.   Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea unui ajutor de urgență familiei

d.nei Dragomir Ștefana, domiciliată în Pogoanele, str Duzilor nr. 5, județul Buzău.

5.    Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 22/2020 privind închirierea suprafeței de 325 mp SC Ecombustibl Stations SRL.

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în temeiul Legii  15/2003, familiei d.lui Marin Vasile.

7.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 36/27.05.2020 privind aprobarea demolării imobilului Grădiniță Căldărăști, oraș Pogoanele, județul Buzău.

8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Libertății bl. 6 et.4 ap.18 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Gheorghe Răzvan Marian, titularul contractului de închiriere.

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu bl. 1 ap.5 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Nica Ion, titularul contractului de închiriere.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea raportului de expertiză privind valoarea de vânzare a apartamentului situat în Pogoanele, str. Unirii bl. 12 et.1 ap.4 și aprobarea/neaprobarea vânzării acestuia familiei d.lui Butuceanu Alexandru, titularul contractului de închiriere.

 

11.   Probleme curente:

a)      Solicitarea SC Prospecțiuni SA pentru eliberarea acordului pentru generarea de unde

elastice prin metoda vibrării controlate în extravilanul orașului Pogoanele, pe izlazurile situate pe raza UAT Luciu.

b)     Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 178/2019 emis de Consiliul Județean Buzău.

c)      Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 8/2020 emis de Primăria orașului Pogoanele.

d)     Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 10/2020 emis de Primăria orașului Pogoanele.

e)      Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 6/2020 emis de Primăria orașului Pogoanele.

f)       Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 7/2020 emis de Primăria orașului Pogoanele.

g)      Eliberare Aviz favorabil/nefavorabil pentru amplasare și acces la drum local, cerință

în Certificatul de Urbanism nr. 9/2020 emis de Primăria orașului Pogoanele.

h)     Cererea d.lui Iordache Alexandru, domiciliat în Pogoanele, str. I.L. Caragiale nr. 24,

de scutire a taxei de salubrizare pentru imobilul situat în orașul Pogoanele, str. I.L. Caragiale nr. 36, imobil demolat din cauze naturale.

        Art.3. Atașat convocatorului de ședință se vor transmite consilierilor locali și materialele ședinței, înclusiv cererile și informările de la problemele curente.

  Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și  instituțiilor interesate.

                                                

                                                       Primar,

                                         Ing. Florin Dumitrașcu                                                      Avizat

                                                                                                                              Secretar General al

                                                                                                                                      orașului,

                                                                                                                         Valentino Adrian Cotruță

 

Nr.  312 / 23.06.2020