Consiliul local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 30 aprilie

23

Consilierii locali din Orașul Pogoanele, sunt convocați de către Primarul Florin Fumitrașcu, în ședință ordinară,programată pentru data de 30 aprilie 2020, de la ora 10.00.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Consililui Local din Pogoanele situat în incinta Primăriei.

Pe ordinea de zi a ședinței se află cinci proiecte de hotărâre care vor fi supuse votului după cum urmează:

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară

pentru data de  30 aprilie 2020, orele 10.00

       Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

–          Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

–          Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență.

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

      Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 30 aprilie 2020, orele 10.00.

       Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1.      Proiect privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 martie

2020.

2.      Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificarea nr. II.

3.      Proiect privind aprobarea trecerii din domeniul public al localității în domeniul public

al județului Buzău a imobilului situat în orașul Pogoanele cu destinația “Centru de asistență medico-socială Pogoanele”.

4.      Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui loc de casa familiei Mănăilă

Aurelian, in temeiul Legii nr. 15/2003.

5.      Probleme curente:

a)      Solicitarea SC AFI 2000 SA Buzău de prelungire a contractului de închiriere pentru

spațiul din Piața Centrală Pogoanele.

        Art.3. Atașat convocatorului de ședință se vor transmite consilierilor locali și materialele ședinței, înclusiv cererile și informările de la problemele curente, precum și buletinele  de vot, nominale, care trebuie depuse la secretariatul Primăriei orașului Pogoanele, până la data de 30 aprilie 2020 orele 10.00.

  Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție

persoanelor și  instituțiilor interesate.

                                                       Primar,

                                         Ing. Florin Dumitrașcu                                                      Avizat

                                                                                                                              Secretar General,

                                                                                                                   Jr. Valentino Adrian Cotruță

Nr.  251 / 24.04.2020