Ședință ordinară la CLM Buzău, pe 29 aprilie 2020, de la ora 10.00

33

Consilierii locali sunt convocați să participe la o ședință ordinară a CLM Buzău, programată pentru data de 29 aprilie 2020,de la ora 10,00.

Dezbaterile vor avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu Constantinescu (sala 13).

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a
Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Ținând cont de prevederile DecretuluiPreședintelui României nr. 240/2020 privindprelungireastării de urgenţă pe teritoriulRomâniei,
Având în vedereart. 133, alin. (1), art. 134, art. 139, alin. (5), lit. a)și b),art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentrumiercuri, 29aprilie 2020, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu Constantinescu (sala 13).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Oana Ramona Cătălina Gheorghiu;
2.- proiectul de hotărâreprivind alegerea celui de al doilea viceprimar al municipiului Buzău;
3.- proiectul de hotărârePRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitareazonei urbane pietonalemultifuncționalePiațaDacieișiconectarea la zona extinsă de mobilitateurbanăintegrată din municipiulBuzău” COD SMIS 129372; Axaprioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr.POR/182/4/1/Reducereaemisiilor de carbon înmunicipiileresedință de judetprininvestițiibazate pe planurile de mobilitateurbanădurabilă;
4.- proiectul de hotărâreprivind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020;

5.- proiectul de hotărâreprivindmodificareaAnexei nr. 1 la HotărâreaConsiliului Local al MunicipiuluiBuzău nr. 22 din 30 ianuarie 2020 privindaprobareaanexei 1 – Regulamentul de OrganizareşiFuncţionare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcţii, precum şianexei 4 – NormeleFinanciareproprii;
6.- proiectul de hotărâre pentrucompletareaHotărâriiConsiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobareaorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare;
7.- proiectul de hotărâreprivindrepartizareaunorlocuinţepentrutineret, construiteînregim de închiriereprinAgenţiaNaţională de LocuinţeînmunicipiulBuzăuşirămasevacante pe perioadaexploatăriiacestora;
8.- proiectul de hotărâreprivind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Tisău;
9.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții aleSocietăţiiComerciale „Pieţe, TârgurişiOboare” S.A. Buzău;
10.- proiectul de hotărârepentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;
11.- proiectul de hotărârepentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 13/30.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosinţă gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere;
12.- proiectul de hotărârepentrucompletareaHotărârii nr. 191/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privindstabilireaunor limite de circulațiepentruvehiculele de transport marfăpeuneledrumuripublicedinmunicipiul Buzău;
13.- proiectul de hotărâreprivindatribuirea denumirii de „Aleea Galleriei”, drumului delimitat de Strada Poet Grigore Vieru și Galleria Mall Buzăudin municipiul Buzău;
14.- proiectul de hotărâreprivind atribuirea de denumiri unor alei pietonale aflate în interiorulParcului “Crâng” din municipiul Buzău;
15.- proiectul de hotărâreprivind”decontareacheltuielilorpentruparticiparea la competițiișcolare sportive naționaleșiinternaționale, a sportivilorșcolari, acordareaburselor de performanțăsportivășcolarășipremiereaperformanțelor sportive școlare”;
16.- proiectul de hotărâreprivind schimbarea denumirii din Piața Daciei în Piața Revoluției 1989;
17.-alte probleme ale activității curente.
Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Totodată, materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
Art. 3.- Proiectele de hotărâri(nr. 1 – 14) au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.
Proiectul de hotărâre nr. 15 a fost inițiat de domnul consilier local Constantin Ionescu.
Proiectul de hotărâre nr. 16 a fost inițiat de domnul consilier local Silviu-Laurențiu Roșioru.
Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro
Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău,prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală,va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol