Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, miercuri 29 ianuarie 2020

21

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 ianuarie 2020, orele 13.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A

JUDEȚUL BUZĂU

ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 29 ianuarie 2020, orele 13.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere : Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 29 ianuarie 2019, orele 13.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar a orașului Pogoanele, în anul 2020 – 2021

Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele în Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Compania de Apă SA Buzău în vederea exercitării drepturilor de acționar la ședința din 30 ianuarie 2020 cu reluare în 31 ianuarie 2020.

Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a asistenților personali ai persoanelor cu handicap începând cu 01 ianuarie 2020.

Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite în care se află persoanele singure şi/sau familiile de pe raza Orașului Pogoanele şi care necesită acordarea unor ajutoare de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes public pentru anul 2020 cu beneficiarii de ajutor social.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind Serviciile Sociale ale Biroului de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele în anul 2020. Probleme curente.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Dumitrașcu Florin

Avizat Secretar General, Jr. Cotruță Valentino Adrian