Consiliului Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, pe 17 decembrie 2019

16

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău, convoacă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 17 decembrie 2019, orele 13.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

R O M Â N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘUL  POGOANELE

P R I M A R

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară

pentru data de  17decembrie 2019, orele 13.00

 

      Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

 Având în vedere :

  • Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ;

      În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 17 decembrie 2019, orele 13.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,

rectificarea nr. IV, a listei de investiții și achiziții.

  1. Proiect privind atribuirea SC Electrica Furnizare SA a unui spațiu pentru

desfășurarea activității și modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/12.02.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a folosinței imobilului – apartament, situat in orașul Pogoanele, str. Unirii bl.11, parter, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Buzău.

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare –

colectare, transport și depozitare gunoi menajer și reciclabil, pentru gospodării individuale, agenți economici și instituții publice.

  1. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de

inventar din patrimoniul orașului Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată  şi/sau nu pot fi folosite.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și Actului Constitutiv

ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”.

  1. Probleme curente.

  Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezentadispoziție

persoanelor și instituțiilor interesate.

 

              Primar,

  Ing. Dumitrașcu Florin           

       Avizat

Secretar General al orașului Pogoanele,

  Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr.  591 / 09.12.2019