Consilierii locali din Pogoanele, convocați în ședință ordinară, marți 26 noiembrie

22

Consilierii locali ai orașului Pogoanele sunt convocați să participe la ședința ordinară a deliberativului local, programată pentru data de 26 noiembrie 2019, de la ora 10.00. în sala de ședințe a primăriei din localitate.

R O M Â N I A

JUDEȚUL BUZĂU

ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 26 noiembrie 2019, orele 10.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău; Având în vedere : Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 26 noiembrie 2019, orele 10.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2019 – 2020.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificarea nr. III, a listei de investiții și achiziții.

Proiect privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență d.lui Cojanu Marin.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada decembrie 2020 – februarie 2021. Probleme curente.

Art.3. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Dumitrașcu Florin

Avizat Secretar General al orașului Pogoanele, Jr. Cotruță Valentino Adrian