Consiliul Local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară, vineri 28 iunie

Aleșii locali din Pogoanele, județul Buzău sunt convocați de către Primarul orașului Florin Dumitrașcu, să participe la ședința ordinară programată pentru data de 28 iunie de la ora 09.00. Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

R O M Ă N I A JUDEȚUL BUZĂU ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E  Privind convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință ordinară pentru data de 28 iunie 2019, orele 9.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere : Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 63, 68 alin.1 și ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare . D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 28 iunie 2019, orele 9.00. Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al orașului Pogoanele pentru perioada iunie – august 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plata cotizației ce revine orașului Pogoanele la Grupul de Acțiune Locala – Ecoul Câmpiei Buzăului 2009. Probleme curente.

Art.3. Secretarul orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Dumitrașcu Florin

Avizat Secretar, Jr. Cotruță Valentino Adrian Nr. 274 / 24.06.2019