Consiliul Local din Orașul Pogoanele, convocat în ședință ordinară

Consiliului Local Pogoanele este convocat in ședință ordinară pentru data de  27 februarie 2019 de către Primarul Orașului Pogoanele, Florin Dumitrașcu. Ședința va avea loc la sediul Primăriei Oraș Pogoanele, de la ora 11.00, pe ordinea de zi fiind programate 8 proiecte care vor fi suspuse dezbaterii publice.

R O M Ă N I A

JUDEȚUL  BUZĂU

ORAȘ  POGOANELE

P R I M A R

 

D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului Local Pogoanele in ședință ordinară

pentru data de  27 februarie 2019, orele 11.00

      Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având in vedere :

  • Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

      In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare .

D I S P U N E

       Art.1. Se convocă in ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 27 februarie 2019, orele 11.00.

       Art.2. Ordinea de zi a ședinței este urmatoarea : 

  1. Proiect de hotărâre privind înființarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ BUZĂU – SUD și aprobarea participării orașului Pogoanele în calitate de membru fondator la constituirea A.D.I. Buzău – Sud.

  1. Proiect de hotărâre privind privind achitarea cotizatiei anuale catre Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008”.

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local

al orașului Pogoanele nr. 62/2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de lucru al Primarului orasului Pogoanele, incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție directă a activităților specifice

serviciului de iluminat public.

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada

martie – mai 2019.

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare a Serviciului Volutar pentru Situații de Urgență și stabilirea unor taxe pentru prestarea de servicii cu autospeciala P. S. I..

  1. Proiect de hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului.

  1. Probleme curente si diverse .

Art.3. Secretarul orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor si

instituțiilor interesate .

                                                     Primar,

                                       Ing. Dumitrașcu Florin                                         Avizat Secretar,

                                                                                                            Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 53 / 22.02.2019