Consiliul Local Municipal, convocat în ședință de îndată, pentru marţi 14 august

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă de îndată pentru marţi, 14 august 2018, ora 10,00, la sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). Pe ordinea de zi a dezbaterilor se află proiectul de hotărâre privind acordul de parteneriat – Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Est”, după cum urmează:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
– PRIMAR –

D I S P O Z I Ț I E
privind convocarea în şedinţă de îndată a
Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;
În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru marţi, 14 august 2018, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Est” cod Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI.
Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 13 august 2018
Nr. 849