Consiliului local din Pogoanele, convocat în ședință ordinară pe 30 iulie 2018

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aleșii locali din Orașul Pogoanele sunt convocați de către Primarul Florin Dumitrașcu,  să participe la ședința ordinară a Consiliului Local programată pentru data de 30 iulie 2018 de la orele 14.00.

Lucrarile ședintței se vor desfașura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, ordinea de zi fiind după cum urmează:

 

R O M A N I A
JUDETUL  BUZAU
ORAS  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I T I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele in sedinta ordinara
pentru data de  30 iulie 2018, orele 14.00

Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau;
Avand in vedere :
–    Prevederile art. 39 alin. 1 si 3 si 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 63, 68 alin.1 si ale art. 115 alin.1 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
D I S P U N E
Art.1. Se convoca in sedinta ordinara Consiliul local al orasuluiPogoanele, pentru data de 30 iulie 2018, orele 14.00. Lucrarilesedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primarieiorasului Pogoanele .
Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea :
1.    Proiect privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Pogoanele in
adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compania de Apa SA Buzau in vederea exercitarii drepturilor de actionar la sedinta din 6august 2018 cu reluare in 7august 2018.
2.    Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
orasului Pogoanele la data de 30 iunie 2016.
3.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
sidotareCentruRecreativ sat Caldarasti, orasPogoanele, judetul Buzau”.
4.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
sidotareCentruRecreativorasPogoanele, judetul Buzau”.
5.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
blocurisocialeorasPogoanele, judetul Buzau”.
6.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici “Construire
sidotareGradinita cu Program Normal sat Caldarasti, orasPogoanele, judetul Buzau”.
7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
“Modernizaredrumuri locale in localitateaCaldarasti, orasPogoanele, judetul Buzau”.
8.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
“Modernizaredrumuri locale in localitateaPogoanele, judetul Buzau”.
9.    Probleme curente si diverse .
Art.3. Secretarul orasului Pogoanele, va comunica prezenta dispozitie persoanelor si
institutiilor interesate .
Primar,
Ing. Dumitrascu Florin

Avizat Secretar   Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr.  457 / 24.07.2018