Primarii din aproape 50 de localităţi buzoiene şi brăilene, verificaţi la planurile de apărare împotriva inundaţiilor

Exerciţiu de simulare a inundaţiilor în cadrul bazinului hidrografic Buzău, organizat de Ministerul Apelor şi Pădurilor prin A.N. „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, în perioada 13-15 iunie pe raza a două judeţe traversate de râul Buzău.
Exerciţiul este organizat în conformitate cu prevederile ”Planului principalelor activităţi ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă pe anul 2018“, în vederea verificării modului de funcţionare a fluxului informaţional-decizional şi a modului în care deţinătorii de lucrări şi responsabilii pe probleme de apărare împotriva inundaţiilor la nivel local cunosc procedurile pentru managementul riscului la inundaţii.

Structurile implicate sunt Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi Brăila, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, Adminstratia Naţională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor; Administraţia Naţională ,,Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, Centrul Operaţional din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău şi Brăila; Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Buzău şi Brăila, S.C. Hidroelectrica S.A., Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă: Chiojdu, Cătina, Calvini, Cislău, Lopătari, Mînzăleşti, Vintilă Vodă, Beceni, Cernăteşti, Săpoca, Tisău, Bisoca, Valea Salciei, Pardoşi, Murgeşti, Racoviţeni, Zărneşti, Poşta Cîlnău, Siriu, Nehoiu, Pâtârlagele, Vipereşti, Pârscov, Măgura, Berca, Verneşti, Mărăcineni, Buzău, Vadu Paşii, Galbinaşi, Săgeata, Cilibia, C.A.Rosetti, Robeasca, Jirlău, Surdila Greci, Făurei, Vişani, Mircea Vodă, Grădiştea, Racoviţa, Râmnicelu, Scorţaru Nou, Măxineni,Siliştea şiVădeni.

Se vor urmări şi verifica modul de organizare şi funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei la nivel de bazin hidrografic, de judeţ, de localitate şi până la nivelul cetăţenilor din zonele inundabile, modul de conlucrare la nivel judeţean a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, convocarea CJSU şi CLSU după primirea avertizărilor, modul de colaborare dintre agentul de inundaţii – şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi specialiştii din cadrul SGA Buzău şi SGA Brăila, modul în care primarii şi deţinătorii de lucrări cunosc atribuţiile ce le revin conform Manualului Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a celorlalte reglementări în vigoare, precum şi prevederile Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor. De asemenea, se va verifica dacă sunt afişate la sediul primăriei Planurile de situaţie ale UAT, cu delimitarea zonelor inundabile, precum şi semnificaţia codurilor de culori folosite pentru avertizările hidrometeorologice, modalităţile folosite pentru aducerea la cunoştinţă populaţiei a planului judeţean şi a planurilor locale de apărare împotriva inudaţiilor, acţiunile întreprinse la nivelul localităţilor pentru conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru salvarea propriei vieţi şi a bunurilor materiale, stadiul instruirii şefilor serviciilor ­vo­luntare pentru situaţii de urgenţă în vederea îndeplinirii funcţiei de agent de inundaţii, precum şi stocul de apărare împotriva inundaţiilor existent la nivelul fiecărei primării implicate în exerciţiu, dar şi modul în care au fost introduse modi­ficările cotelor de apărare în planurile locale de apărare împotriva inundaţiilor (acolo unde este cazul).

Exerciţiul va fi condus, la nivelul judeţului Buzău, de către directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, în calitatea sa de şef al Grupului de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.